Prosoft CRM

ในภาวะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด
มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งเสริมให้ลูกค้า “มีอำนาจมากขึ้น”
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าและบริการจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้น ลูกค้าในภาวะนี้คาดหวังมากขึ้นว่าจะได้รับการเสนอขาย
สินค้าและบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ (Personalized or Customized) มีคุณค่าสูงขึ้นและสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นผู้บริหารที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อคาดการณ์และสนองตอบความท้าทายนี้ด้วย

ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th/

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์