ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ

ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ

10 รายการ
การจัดการเป็นกระบวนการของการทำงานและใช้ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารทุกระดับต้องยึดหน้าที่ทางการจัดการ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การและงานการนำและการชักจูง และการควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ซึ่งความสำเร็จของการจัดการสามารถวัดระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้
203 ผู้เข้าชม
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลบริษัท ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลรายได้ ข้อมูลค่าใช้จ่าย และข้อมูลบัญชีแยกประเภท การกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลระบบให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ จะช่วยให้การจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
143 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบการขายให้ไปทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การเสนอราคา การสั่งขาย รับเงินมัดจำ การขายสด การขายเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
102 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบการซื้อให้ไปทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การขอซื้อ การสั่งซื้อ การจ่ายเงินมัดจำ การซื้อสด การซื้อเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
109 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสินค้า ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการนับสินค้า เพิ่มลดสินค้า และคำนวณต้นทุน จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
98 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบบัญชี ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีแยกประเภท จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
105 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบเช็คและธนาคาร ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ เช็ครับ เช็คจ่าย การฝาก-ถอนเงิน และการโอนเงิน จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
98 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบเงินสดย่อย ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ ตั้งวงเงินสดย่อย รับเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
99 ผู้เข้าชม
การประยุกต์ใช้งานระบบ CRM ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ Customer ผู้สนใจ โอกาสทางการขาย ปฏิทินกิจกรรม และปฏิทินครบรอบ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น
108 ผู้เข้าชม
การรายงานเพื่อการจัดการธุรกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายการขาย รายงานการซื้อ รายงานสินค้า รายบัญชีลูกหนี้ รายงานบัญชีเจ้าหนี้ รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดย่อย รายงานเช็คและธนาคาร รายงานทางการเงิน รายงานทางภาษี TAX รายงาน CRM และรายงาน Setup
99 ผู้เข้าชม
1178 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์