หน่วย 5 การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสินค้า

หน่วย 5 การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสินค้า

หน่วยที่  5 การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสินค้า

ตอนที่   5.1 ระบบคลังสินค้า

แนวคิด

  1. ระบบคลังพื้นฐาน ประกอบด้วย การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการนับสินค้า เพิ่มลดสินค้า และคำนวณต้นทุน
การประยุกต์ใช้งานระบบคลังสินค้า ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการนับสินค้า เพิ่มลดสินค้า และคำนวณต้นทุน จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

ความหมายของระบบคลังสินค้า

  1. ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า หมายถึง การเพิ่ม – ลดสินค้าในระบบและคลังสินค้าให้มีจำที่เท่ากัน และยังเป็นระบบที่ช่วยการเบิกสินค้าไปใช้ หรือการสร้างสินค้าชุด เป็นต้น
  2. ตรวจนับสินค้า หมายถึง การบันทึกการตรวจนับสินค้าตามที่ได้รับเอกสารให้เข้าไปตรวจนับสินค้าและที่เก็บ เพื่อให้ทราบยอดสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าที่มีอยู่จริง ณ วันที่เข้าไปตรวจนับ
  3. ตรวจสอบการนับสินค้า หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลจากการตรวจนับสินค้า จากเมนู ตรวจนับสินค้า เพื่อความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบแยกตามคลังสินค้าและที่เก็บได้ และหลังจากที่ตรวจสอบการตรวจนับสินค้าแล้วถ้าจำนวนสินค้าที่มีผลต่าง ระหว่างยอดตรวจนับและยอดตามบัญชี สามารถอ้างอิงไปบันทึกรายการปรับเพิ่มลดสินค้าได้ตามจำนวนผลต่าง ของสินค้าดังกล่าวได้
  4. คำนวณต้นทุน หมายถึง เป็นวิธีการทางบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน ตามความต้องการของผู้ใช้
 57
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์