หน่วย 3 การประยุกต์ใช้งานระบบการขาย

หน่วย 3 การประยุกต์ใช้งานระบบการขาย

หน่วยที่  3 การประยุกต์ใช้งานระบบการขาย

ตอนที่   3.1 ระบบการขาย

แนวคิด

1.ระบบการขายพื้นฐาน ประกอบด้วย การเสนอราคา การสั่งขาย รับเงินมัดจำ ขายสด ขายเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้

การประยุกต์ใช้งานระบบการขายให้ไปทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การเสนอราคา การสั่งขาย รับเงินมัดจำ การขายสด การขายเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

ความหมายของระบบการการขาย

  1. การเสนอราคา หมายถึง เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถพิจารณาราคาสินค้า บริการรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ในฐานะของผู้ประกอบการ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจให้กับธุรกิจด้วยการเปิดใบเสนอราคา
  2. ใบสั่งขาย หมายถึง เอกสารที่บ่งบอกถึงตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าตามการเสนอราคาไว้ กระบวนการนี้เป็นสัญญาณให้กิจการเตรียมขายสินค้าให้กับลูกค้า
  3. รับเงินมัดจำ หมายถึง การบันทึกรายการที่ลูกค้าวางเงินค่ามัดจำสินค้าที่จะสั่งซื้อสิ้นค้ากับกิจการ เป็นการจ่ายเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ประกันการสั่งซื้อสินค้า รับเงินมัดจำสามารถดึงมาใช้ร่วมกับรายการขายเชื่อ – ขายสด ตั้งลูกหนี้อื่นๆ และรับชำระหนี้ เพื่เป็นการลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าต้องจ่ายชำระสินค้าที่ซื้อไปได้
  4. ขายเชื่อ หมายถึง การขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยยังไม่ได้รับชำระค่าสินค้าในทันทีที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากกิจการ ซึ่งต้องมีการตั้งเป็นลูกหนี้การค้า และจะทำรายรับชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระตามระยะเวลาเครดิตที่ให้ไว้กับลูกค้า
  5. ขายสด หมายถึง การขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากรณีขายสด ซึ่งสามารถรับชำระได้ทั้งรูปแบบของเงินสด เช็คหรือเงินโอนใช้สำหรับบันทึกรายการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากกิจการทันที
  6. รับคืน, ลดหนี้ หมายถึง การส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือไม่ตรงตามที่สั่ง เพื่อใช้สำหรับบันทึกเอกสารรายการรับคืนสินค้า หรือเอกสารรายการลดหนี้ค่าสินค้า เพื่อไปใช้ในการหักยอดหนี้รวม หรือคืนเงินให้ลูกค้าทันที
 102
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์