หน่วย 4 การประยุกต์ใช้งานระบบการซื้อ

หน่วย 4 การประยุกต์ใช้งานระบบการซื้อ

หน่วยที่  4 การประยุกต์ใช้งานระบบการซื้อ

ตอนที่   4.1 ระบบการซื้อ

แนวคิด

  1. ระบบการซื้อพื้นฐาน ประกอบด้วย การขอซื้อ การสั่งซื้อ การจ่ายเงินมัดจำ ซื้อสด ซื้อเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้
  2. การประยุกต์ใช้งานระบบการซื้อให้ไปทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การขอซื้อ การสั่งซื้อ การจ่ายเงินมัดจำ การซื้อสด การซื้อเชื่อ การลดหนี้ และการเพิ่มหนี้ จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

ความหมายของระบบการการซื้อ

  1. ใบสั่งซื้อ หมายถึงการบันทึกรายการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อบันทึกรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อต่อไป
  2. จ่ายมัดจำ หมายถึง การบันทึกการซื้อและมีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วน สามารถการจ่ายมัดจำได้ เพื่อนำไปใช้หักจากยอดซื้อและจ่ายชำระหนี้ต่อไป
  3. ซื้อเชื่อ หมายถึง การบันทึกรายซื้อสินค้า วัตถุดิบ ในรูปของการซื้อเชื่อ มีผลกระทบทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่มจำนวนสต๊อคของสินค้า
  4. ซื้อสด หมายถึง การบันทึกรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ ในรูปของการซื้อสด มีผลกระทบให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนสต๊อคของสินค้าในระบบ
  5. ลดหนี้เจ้าหนี้ หมายถึง การบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ/เงินสด ส่งผลทำให้ยอดหนี้ลดลง
 68
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์