หน่วย 7 การประยุกต์ใช้งานระบบเช็คและธนาคาร

หน่วย 7 การประยุกต์ใช้งานระบบเช็คและธนาคาร

หน่วยที่  7 การประยุกต์ใช้งานระบบเช็คและธนาคาร

ตอนที่   7.1 ระบบเช็คและธนาคาร

แนวคิด

  1. ระบบเช็คและธนาคารพื้นฐาน ประกอบด้วย เช็ครับ เช็คจ่าย การฝาก-ถอนเงิน และการโอนเงิน
  2. การประยุกต์ใช้งานระบบเช็คและธนาคาร ให้ตรงทิศทางของเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่ เช็ครับ เช็คจ่าย การฝาก-ถอนเงิน และการโอนเงิน จะช่วยให้กิจการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

ความหมายของระบบเช็คและธนาคาร

  1. เช็ครับ หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับของบริษัท จากการขายสินค้าเงินสด การรับชำระหนี้จากลูกค้า เช็คยกมา การรับเงินมัดจำ การบันทึกรายการรายวัน และเช็คที่ออกใหม่แทนเช็คฉบับเดิม
  2. ฝากเช็ครับ หมายถึง การบันทึกรายการฝากเช็ครับของบริษัท จากการนำเช็คไปฝากธนาคาร
  3. เช็ครับผ่าน หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับผ่าน หลังจากที่มีการนำรายการเช็คฝากธนาคารแล้ว
  4. เช็ครับคืน หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับคืน ภายหลังจากที่ได้นำเช็คเข้าฝากธนาคาร และการนำฝากไม่ผ่าน เนื่องจากข้อมูลเอกสารเช็คไม่ถูกต้อง หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
  5. ขายลดเช็ค หมายถึง การบันทึกรายการเช็ครับที่บริษัทไปขายลดให้กับธนาคารหรือบุคคลภายนอก โดยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายลดเช็คนั้น อาจจะมีการหักส่วนลดเช็ค หรือค่าธรรมเนียม ดังนั้นบริษัทอาจจะได้รับเงินไม่เท่ากับจำนวนเงินบนเช็ค
  6. เปลี่ยนเช็ครับ หมายถึง การบันทึกรายการเปลี่ยนเช็ครับ สำหรับรายการเช็คที่มีสถานะเป็น “เช็คคืน” และ เช็คยกเลิก” โดยจะนำมาเปลี่ยนกับเช็ครับที่มีสถานะเป็น “เช็คในมือ”
  7. ยกเลิกเช็ครับ หมายถึง การบันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ ภายหลังจากที่กิจการได้มีการบันทึกเช็ครับมาแล้ว และยังไม่ได้อ้างอิงรายการเช็ครับนั้นไปบันทึกรายเช็ครับฝาก เนื่องจากเช็คชำรุดหรือรายละเอียดไม่ถูกต้อง
  8. กระทบยอดบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการรับชำระเงินจากลูกค้า ในรูปบัตรเครดิต
 56
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์