บทความ : เตรียมงบการเงินของกิจการ ประจำปี 2562 อย่างเหมาะสม

บทความ : เตรียมงบการเงินของกิจการ ประจำปี 2562 อย่างเหมาะสม

เตรียมงบการเงินของกิจการประจำปี 2562 เพื่อการบริหารจัดการ
การส่งรายงานทางการเงินต่อภาครัฐภายใน พ.ค. 2563 วางแผนภาษีอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน จากสถาบันการเงินในอนาคตได้
... แนวทาง-ค่าใช้จ่าย-เงื่อนไขการดำเนินกิจกรรม ...

แนวทางการดำเนินกิจกรรม การเสวนาระดมสมองผ่านการ Online
เนื้อหาข้อมูลทางการบัญชีของกิจการ ปี 2562-ปัจจุบัน

ด้วยฐานข้อมูลปัจจุบัน บนโปรแกรมบัญชีของกิจการ
หรือข้อมูลบนตารางข้อมูล MS Excel (หากยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเลย)
รายงานงบการเงินเดิมของกิจการ ประจำปี 2561

ค่าใช้จ่ายการร่วมกิจกรรม

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ ออนไลน์ กิจกรรมศึกษาเฉพาะกิจการเท่านั้น !!!
กิจการละ 10 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 150.-)
รวม 20 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
(เลือกระหว่าง 10:00 - 12:00 หรือ 14:00 - 16:00)


เงื่อนไขการ
เข้าร่วมกิจกรรม
กิจการละ 2-4 ท่าน

2 ท่านแรก : ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ เท่านั้น !!!
2 ท่าน : (หน.งานบัญชี/หน.ผลิต/หน.คลัง/หน.IT)

สถานที่อบรม : Online bspAccount
ผ่านโปรแกรม & เครื่องมือที่เหมาะสม

หากท่านผู้ประกอบการสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด
หรือ
ลงทะเบียนตามรายละเอียด ท้ายนี้
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-mail :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
ประเภทการติดต่อ :
ชื่อ-ที่อยู่-ธุรกิจของกิจการ :
ชื่อ-ที่อยู่-ธุรกิจของกิจการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์