บทความของ rose.bsp_2018

บทความของ rose.bsp_2018

57 รายการ
การจัดการเป็นกระบวนการของการทำงานและใช้ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารทุกระดับต้องยึดหน้าที่ทางการจัดการ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การและงานการนำและการชักจูง และการควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ซึ่งความสำเร็จของการจัดการสามารถวัดระดับประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้
การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ โฟกัสลูกค้าตัวจริง ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า การสร้างแบรนด์แบบง่าย และวิธีสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์
การบริหารการซื้อ สินค้า ต้นทุนการขาย และการวิเคราะห์ต้นทุนการขาย
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการขาย ข้อมูลการขาย และการวิเคราะห์การขาย
การบริหารการเงินรายได้ รายจ่าย การลงทุน การบัญชีบริหาร และการวิเคราะห์กระแสเงินสด
การรายงานเพื่อการจัดการธุรกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายการขาย รายงานการซื้อ รายงานสินค้า รายบัญชีลูกหนี้ รายงานบัญชีเจ้าหนี้ รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานเงินสดย่อย รายงานเช็คและธนาคาร รายงานทางการเงิน รายงานทางภาษี TAX รายงาน CRM และรายงาน Setup
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์