บทความของ rose.bsp_2018

บทความของ rose.bsp_2018

33 รายการ
โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ในกิจกรรมการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้น การตลาดและการขายสมัยใหม่ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ 28101
บทความ : แนวคิด แนวทาง การบริหารงานโครงการ "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจแผนใหม่" myAccount ≥ 10-Users & WINSpeed ≥ 15-Users
MISSION 2021 : มุ่งพัฒนาระบบงานการเงิน-บัญชีชุดเดียว สำหรับ SMEs โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจแผนใหม่ สู่งานการเงิน-บัญชีเดียวสำหรับ SMEs ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs)
HRMi8 : โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Pay roll Software ที่มีประสิทธิภาพ
ในภาวะสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสถานการณ์แวดล้อมด้านตลาด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์